Regulamin

REGULAMIN

§1

Postanowienia wstępne.

1. Właścicielem strony www.gabinetlogopedyczny.pl [strona internetowa] jest Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny Anna Iskra, ul. Lędzian nr 49, 20-828 Lublin, e-mail: info@gabinetlogopedyczny.eu, posiadającym numer NIP 946 232 06 72 oraz numer REGON 061247227.

2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

3. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.

4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

§2

Postanowienia ogólne.

1. Operatorem strony internetowej www.gabinetlogopedyczny.eu jest właściciel.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 4 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt. 4, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§3

Dane osobowe i pliki „cookies”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny Anna Iskra, ul. Lędzian nr 49, 20-828 Lublin, e-mail: info@gabinetlogopedyczny.eu, posiadającym numer NIP 946 232 06 72 oraz numer REGON 061247227 zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane osobowe pacjentów w tym małoletnich dzieci i ich opiekunów prawnych, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji zawartej umowy, usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy, rejestrowania wizerunku dziecka, wykorzystania wizerunku dziecka, otrzymywania oferty handlowej, informacji marketingowej oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b. art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c. art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d. art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem oraz

e. art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoba, o której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub w kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1 art. 9.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych danych (imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, dodatkowe informacja mogące mieć wpływ na realizację umowy) może uniemożliwić realizację usługi lub zawarcie umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych w zakresie wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi księgowej, informatycznej i hostingu, dostawy oprogramowania do obsługi gabinetu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi gabinetu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w celu usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej i hostingu, dostawy oprogramowania do obsługi gabinetu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi gabinetu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dostawy oprogramowania do obsługi gabinetu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi gabinetu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni) oraz dostawcy usług mailingu.

8. Dane osobowe pacjentów w tym dzieci i ich opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.) lub do momentu cofnięcia zgody.

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@gabinetlogopedyczny.eu

10. Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego w celu rejestrowania wizerunku dziecka będą przechowywane przez okres 30 dni po wykonaniu wybranej usługi lub umowy lub do momentu cofnięcia zgody.

11. Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego w celu wykorzystania wizerunku dziecka będą przechowywane przez okres 10 lat lub do momentu cofnięcia zgody.

12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu otrzymywania ofert marketingowych będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

13. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

14. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy, usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy, rejestrowania wizerunku dziecka, wykorzystania wizerunku dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

15. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, a także niezbędnym do zawarcia umowy.

16. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

17. Właściciel chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

18. Właściciel stosuje mechanizm plików „cookies”, który ma na celu poprawne działanie strony internetowej www.gabinetlogopedyczny.eu.

19. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Właściciel wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej www.gabinetlogopedyczny.eu.

§4

Prawa własności intelektualnej.

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Specjalistycznego Gabinetu Logopedycznego Anna Iskra z siedzibą w Lublinie, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

2.Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Specjalistycznego Gabinetu Logopedycznego Anna Iskra z siedzibą w Lublinie użytkownik strony nie może:

– wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;

– modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych;

– opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§5

Postanowienia końcowe.

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres: info@gabinetlogopedyczny.eu.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie www.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.